ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ПОД

Обща информация за обекта

Адрес на обекта
Вид строителство / ново,реконструкция/
Функция на обекта
/производствено помещение, хале, склад, гараж, паркинг, търг. площ/
Приблизителна площ м2
Предполагаемо натоварване
Вид на основата
/земна, стар бетон, асфалт или др./
Параметри на бетоновата настилка, ако има
 проектно решение/
Дебелина на бетона
Клас на бетона
Метод на армиране
Друго решение

ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма/физическо лице/
Техническо лице за контакт
Телефон/факс
E-mail
Адрес