Фирма ЮРИКОМ-ГВ ЕООД - е професионален изпълнител на промишлени и индустриални подови настилки.

Темповете на нашата работа стриктно отговарят на изискванията на инвеститорите благодарение на добрата окомплектовка от машини и съоръжения както опита и квалификацията на ангажираните специалисти. Това ни дава гаранция пред нашите клиенти за професионално справяне на поставените задачи на обекта независимо от тяхната сложност.

След определяне параметрите на конкретната задача от инвеститора/възложителя/ ние сътрудничим за правилния избор и проектирането на подовата настилка, съобразявайки се с еластичния модул на земната основа вида на статичните и динамични товари. Фирмата е специализирана в изпълнението на индустриални подове армирани както със заварени мрежи така и обемно армиране на бетона с метални фибри. Върху така изготвената добра равнинна основа с минимален разход на не толкова евтини материали на полиуретанова и епоксидна основа ние постигаме добра себестойност на крайния продукт - ЕПОКСИДЕН или ПОЛИУРЕТАНОВ под подходящ за хранително-вкусовата, фармацевтичната така и за складови помещения изискващи висок клас на чистота.

Професионалното оборудване и специализираните ни кадри и не на последно място практическия опит на фирмата /11 години/
Ни позволява непрекъснато леене без работни фуги до 2000 м2 с две бригади на непрекъснат цикъл на работа.
Най-голямата гордост на фирмата е че, постигаме перфектна равнинност на бетоновата настилка:
-3 мм отклонение при двуметров мастар
-4 мм за цялата повърхност
Богатият опит на фирмата ,професионализма и добрата техническа екипировка гарантират изгодни финансови взаимоотношения
Изпълнител-инвеститор т.е добър под на добра цена.
 

ТАЙНИТЕ НА ЮРИКОМ

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПОДОВЕ

Технологията за изпълнение на качествени и надеждни индустриални подови настилки е трудоемка и прецизна операция и изисква стриктно спазване на всички етапи от полагането, обработката и финиша до постигането на желания продукт.
 

 

подготовка основата на бетоновата настилка

Стойността на изпълнението и експлоатационните качества на промишлените подове зависи от качественото изпълнение на земното легло.

При качествено изпълнение на земната основа, в зависимост от проектните изисквания за носеща способност се елиминира възможността от появата на пукнатини вследствие на не допустими деформации и слягане. Отклонение от нивелетата хоризонт, се допуска да 3 см.за да се избегна допълнително оскъпяване на продукта. Хидроизолацията е задължителна за да се осигури среда за нормално зреене на бетона и елиминиране на капилярната влага ,което е недопустимо за нанасяне на епоксидни и полиуретанови покрития в последствие.
 

АРМИРОВКА

Армирането на бетоновата настилка се осъществява съгласно изготвените проекти, отчитайки статичните и динамични натоварвания, съобразено с технологичната схема за експлоатация на бетоновото съоръжение.

Допуска се при изготвен проект обемно армиране с метални фибри отчитайки нормативните товари.

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНА

След като бъде приета земната основа /проверена от лицензирана лаборатория/, монтирана хидроизолация и положена армировка се пристъпва към леене на бетоновата смес.

  Препоръчителни изисквания към бетона

-клас на бетона мин.В-25 фракция трошена 5-15мм
-съдържание на пясък 30-45 %
-прахови съставки до 5 %
-цимент в зависимост от марката на цимента мин. 350кг/мз
-водоциментов фактор 0.35-0.45
-консистенция на бет.смес 7-7.5 см
-мах. Транспортно разстояние без пластификатор 20 км
-пластификатор за водоплътен бетон 3-4 кг/мз,1-2 % от теглото на цимента, намаляващо направната вода до 20%.
 

Леенето на бетона трябва да става линейно, допуска се разлика в полагането на бетона м/у две подавания мах 30мин. След този период се създават предпоставки за спукване на бетона в контактната зона.
 

ИЗРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА БЕТОНОВАТА СМЕС
 

Изравняването и уплътняването на бетоновата смес може да се извърши в зависимост от дебелината на бетона по два начина:

-дълбочинно или повърхностно с помощта на виброрейка или с помощта на подвижен маяк. При всички случай не трябва да се допуска разслояване на бетона както и превибриране /десортиране/, за тази цел се използват пластификатори за пластичен бетон.

За качественото изравняване и уплътняване на бетона се използва виброрейка ,която се води по предварително монтирани водачи на определения преди това хоризонт.

В процеса на работа е необходимо щателно следене на нивото на бетона поради възможността от просвет м/у рейката и уплътнената бетонова повърхност.
 

ОБРАБОТКА НА БЕТОНОВАТА СМЕС
 

След полагането, изравняването, уплътняването на бетоновата смес и набирането на техническа якост , обикновено м/у 5-7 часа, в зависимост от влажността на околната среда, се започва машинната обработка на повърхността на положения бетон. В контактните зони при стени, врати, колони обработката започва по-рано поради по-ранното набиране на техническа якост на бетона.С тази първа изравнителна обработка се полага до 60% от повърхностния втвърдител /лосипка/ ако е предвиден такъв.

ПЪРВО ВТРИВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯ ВТВЪРДИТЕЛ
 

След равномерното нанасяне на посипката се изчаква до пълното пропиване на влага от бетоновата повърхност,след това се пристъпва към обработката и втриването на същата до получаването на еднородна хомогенна смес на повърхността на бетона.

  ВТОРО ВТРИВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИЯ ВТВЪРДИТЕЛ
 

След завършването на първата обработка,незабавно се полага останалата част от посипката докато е възможна да поеме влага о първичната обработка на циментовото мляко. Посипката се нанася така, че да се компенсира неравномерното нанасяне от първата обработка. След като посипката поеме достатъчно влага от повърхността се пристъпва към втората машинна обработка с тави. При необходимост в зависимост от температурата на околната среда и влажността на въздуха операцията се повтаря до пълното пропиване на посипката и изравняване на повърхността до матов блясък.
 

  Полиране на бетоновата повърхност
 

Окончателната обработка до полиране се извършва с помощта на машинна обработка с монтирани “ножове”. Интервалите на междинните обработки зависи от атмосферните условия. Операциите се повтарят до получаване на огледален блясък.
 

  Нанасяне защитно покритие на бетоновата повърхност

Веднага след приключване механичната обработка на бетоновата повърхност се пристъпва към обработката със специални инпрегнатори и кристализатори за повърхностна защита и защита от прекомерно влагоотделяне.